Algemene voorwaarden Sociale Coöperatie Soco Soco

Algemene voorwaarden Sociale Coöperatie Soco Soco

Artikel 1 Aanbieding en overeenkomst
1.1 In deze overeenkomst wordt onder opdrachtgever verstaan: degene die een offerte van Sociale Coöperatie Soco Soco, gevestigd te Den Haag, hierna Sociale Coöperatie Soco Soco, ontvangt of degene met wie Sociale Coöperatie Soco Soco, al dan niet mondeling, een overeenkomst is aangegaan of ten behoeve van wie Sociale Coöperatie Soco Soco Re-integratie-, Re-socialisatiediensten verleent.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Sociale Coöperatie Soco Soco uitgebrachte offertes en met Sociale Coöperatie Soco Soco aangegane overeenkomsten en door Sociale Coöperatie Soco Soco verrichte werkzaamheden en verleende diensten. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door de directie van Sociale Coöperatie Soco Soco zijn overeengekomen.

1.3 Toepasselijkheid van algemene of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 De overeenkomst komt tot stand zodra:
       a.  de acceptatie van een door Sociale Coöperatie Soco Soco uitgebrachte offerte Sociale Coöperatie
Soco Soco heeft bereikt of;
b.  een schriftelijke overeenkomst door beide partijen is getekend of;
c.   Sociale Coöperatie Soco Soco met haar werkzaamheden aanvangt na een eenduidig verzoek daartoe,               ook wanneer de kosten van de werkzaamheden door een    derde (bijvoorbeeld verzekeraar
gedragen worden of;
      d.   aan een mondelinge overeenkomst een begin van uitvoering is gegeven.

1.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven en zal opdrachtgever met Sociale Coöperatie Soco Soco in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht zullen worden genomen.

Artikel 2 Duur van de overeenkomst
2.1 Indien de overeenkomst de re-integratiebemiddeling van een met name genoemde persoon betreft, eindigt deze overeenkomst indien die genoemde persoon gere-integreerd is in arbeid, of het overeen gekomen doel bereikt is, of op het moment dat

het verzuim van deze persoon 2 jaar heeft geduurd, of op het moment dat een zich een der gebeurtenissen of omstandigheden van artikel 12 van deze voorwaarden zich voordoet. In alle andere gevallen geldt de overeenkomst voor de in de overeenkomst genoemde periode en bij gebreke daarvan voor onbepaalde tijd.

2.2 Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan eindigt deze van rechtswege door verloop van die bepaalde tijd tenzij beide partijen schriftelijk zijn overeengekomen de overeenkomst te verlengen.

Artikel 3 Prijzen en tarieven
3.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.2 Alle overeengekomen prijzen en tarieven zullen per 1 januari van elk jaar worden aangepast aan de per die datum door ons gehanteerde prijzen en tarieven.

Artikel 4 Overeenkomst en vergoeding
De door Sociale Coöperatie Soco Soco uitgebrachte offerte en de overeenkomst komen tot stand op basis van de op dat moment bij Sociale Coöperatie Soco Soco bekende omstandigheden. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat meer werkzaamheden dienen te worden verricht dan begroot, zal Sociale Coöperatie Soco Soco het meerdere opnieuw offreren alvorens de werkzaamheden uit te voeren.

Artikel 5 Facturering
5.1 Sociale Coöperatie Soco Soco factureert maandelijks, dan wel per kwartaal dan wel over een nader overeen te komen periode, een en ander naar inzicht van Sociale Coöperatie Soco Soco, de bestede tijd, voor zover deze nog niet vooruit is gefactureerd.

5.2 Sociale Coöperatie Soco Soco is gerechtigd 100% van het overeengekomen bedrag voor de dienstverlening bij opdrachtverstrekking te factureren en dit indien gewenst per periode te herhalen.

5.3 Sociale Coöperatie Soco Soco is gerechtigd vooruitbetaling dan wel zekerheid te verlangen voor de betaling van aan haar verschuldigde bedragen.

Artikel 6 Betaling
6.1 Facturen van Sociale Coöperatie Soco Soco dienen binnen 14 dagen na datum factuur door opdrachtgever te worden voldaan, behalve bij vooraf schriftelijk vastgelegde afwijkende termijnen.

6.2 Bij gebreke van ontvangst van de betaling op de vervaldag is opdrachtgever van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een maand wordt aangemerkt. Ook is opdrachtgever alsdan een vergoeding verschuldigd ter zake van buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, de eventuele kosten van externe deskundigen daaronder begrepen, zulks met een minimum van 15% van het verschuldigde bedrag.

6.3 In geval van te late betaling is Sociale Coöperatie Soco Soco gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, onverminderd de haar overig toekomende rechten en zonder dat Sociale Coöperatie Soco Soco aansprakelijk zal zijn voor enige schade als gevolg daarvan.

Artikel 7 Termijnen
7.1 Indien in de offerte of overeenkomst geen termijnen zijn vermeld, zal Sociale Coöperatie Soco Soco haar prestatie binnen een redelijke termijn verrichten.

7.2 De in een offerte of overeenkomst genoemde termijn(en), anders dan betaaltermijnen, zijn niet fataal tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld.

Artikel 8 Medewerking opdrachtgever
8.1 Opdrachtgever zal Sociale Coöperatie Soco Soco steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens en inlichtingen verstrekken en alle medewerking verlenen.

8.2 Indien opdrachtgever de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Sociale Coöperatie Soco Soco stelt of zijn medewerking niet verleent, heeft Sociale Coöperatie Soco Soco het recht tot opschorting van de overeenkomst over te gaan en het recht de daardoor ontstane schade en kosten in rekening te brengen.

8.3 Afzeggingen of niet verschijnen of niet meewerken van werknemers van opdrachtgever komen voor risico van opdrachtgever en geven geen recht op korting of niet betaling van de overeengekomen vergoeding.

8.4 De dienstverlening door Sociale Coöperatie Soco Soco is geen resultaatsverbintenis maar slechts een inspanningsverplichting.

8.5 Sociale Coöperatie Soco Soco zal haar diensten zo goed mogelijk uitvoeren overeenkomstig de eisen van vakbekwaamheid die daaraan redelijkerwijs kunnen worden gesteld.

8.6 Sociale Coöperatie Soco Soco zal de dienstverleners naar wie zij verwijst in het kader van interventies zorgvuldig selecteren.

Artikel 9 Gebreken, klachttermijn en aansprakelijkheid
9.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Sociale Coöperatie Soco Soco. Indien een klacht gegrond is, zal Sociale Coöperatie Soco Soco de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen tenzij dit inmiddels, door opdrachtgever aantoonbaar, zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van dit artikel en is Sociale Coöperatie Soco Soco niet aansprakelijk voor schade hoe ook ontstaan behoudens ter zake van opzet en bewuste roekeloosheid.

9.2 Sociale Coöperatie Soco Soco is niet aansprakelijk voor indirecte, gevolg- en/of bedrijfsschade, door derden aan opdrachtgever opgelegde sancties dan wel door opdrachtgever aan werknemers door te betalen loon.

9.3 Opdrachtgever vrijwaart Sociale Coöperatie Soco Soco voor alle aanspraken van derden, werknemers van opdrachtgever daaronder begrepen, voortvloeiend uit de uitvoering van de overeenkomst.

9.4 Sociale Coöperatie Soco Soco is geheel niet aansprakelijk voor de dienstverlening door derden, al dan niet ingeschakeld door Sociale Coöperatie Soco Soco, aan opdrachtgever in het kader van interventies of anderszins.

9.5 De aansprakelijkheid van Sociale Coöperatie Soco Soco is onder alle omstandigheden beperkt tot het bedrag van de vergoeding dat door opdrachtgever aan Carrièrewinkel Projecten verschuldigd is in het kader van de uitvoering van de opdracht en in elk geval tot het bedrag dat door verzekering op basis van haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt.

Artikel 10 Overmacht
10.1 Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting als gevolg van overmacht.

10.2 Zolang de overmachtsituatie voortduurt, zijn de verplichtingen van beide partijen opgeschort.

10.3 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig dagen heeft geduurd, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding voldaan zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.

10.4 Onder overmacht wordt in dit artikel verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis uit deze overeenkomst verhinderen en die niet aan Sociale Coöperatie Soco Soco zijn toe te rekenen. Hiertoe wordt onder andere maar niet uitsluitend verstaan: stroom en systeemstoringen, brand, overstroming, kernrampen of andere rampen, stakingen, gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij en terrorisme, alsmede het in gebreke blijven van (toe)leveranciers van Sociale Coöperatie Soco Soco.

Artikel 11 Contractsovername
Sociale Coöperatie Soco Soco is gerechtigd de uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen geheel dan wel gedeeltelijk aan een derde over te dragen en uit te besteden.

Artikel 12 Beëindiging
12.1 Ieder der partijen is gerechtigd tot (tussentijdse) ontbinding van de overeenkomst indien de andere partij, na een deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen in gevolge de overeenkomst. 12.2 Ieder van de partijen is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen ingeval van:

–  surseance van betaling, faillissement, toepassing van de WSNP, of een aanvraag daartoe;
–  de wederpartij in liquidatie treedt of anderszins juridisch of feitelijk ophoudt te bestaan.

12.3 Sociale Coöperatie Soco Soco is, in geval de dienstverlening door haar aan opdrachtgever rechtstreeks aan Sociale Coöperatie Soco Soco wordt vergoed door een verzekeraar of plaats vindt in het kader van een verzekering, gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de verzekeraar of beëindiging van de verzekering of wijziging van de verzekeringsvoorwaarden in die zin dat te verwachten is dat de betreffende dienst niet langer door de verzekeraar wordt vergoed.

12.4 Indien een overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan kan elk der partijen deze opzeggen per aangetekende brief aan de wederpartij met een opzegtermijn van één maand.

12.5 In geval van (tussentijdse) beëindiging van een overeenkomst zullen de kosten van bemiddeling of verrichte werkzaamheden tot aan de datum van beëindiging door opdrachtgever verschuldigd zijn en in geval van tussentijdse beëindiging van een overeenkomst met een vaste basisvergoeding, zal de vaste basis vergoeding door opdrachtgever niettemin verschuldigd zijn. Eventuele kosten van interventies door derden zijn onverminderd verschuldigd, voor zover de interventies zijn verricht of niet tijdig zijn afgezegd.

Artikel 13 Adres en Verzending
13.1 Opdrachtgever zal Sociale Coöperatie Soco Soco steeds schriftelijk van adreswijzigingen van opdrachtgever of een werknemer in een re-integratietraject op de hoogte stellen. Een verzending aan het laatst aan Sociale Coöperatie Soco Soco bekende adres van opdrachtgever of de werknemer geldt als een verzending aan het juiste adres.

13.2 Indien Sociale Coöperatie Soco Soco aannemelijk kan maken dat een brief aan het juiste adres van de opdracht gever is verzonden, geldt deze brief ten hoogste twee werkdagen na dagtekening van de brief als ontvangen, tenzij opdrachtgever bewijst dat zulks niet het geval is.

Artikel 14 Toepasselijk recht/bevoegde rechter
14.1 Op alle overeenkomsten met Sociale Coöperatie Soco Soco is, bij uitsluiting van enig ander recht, Nederlands recht van toepassing.

14.2 Ter zake van geschillen die uit de overeenkomst met opdrachtgever of werknemers van opdrachtgever voortvloeien is de bevoegde rechtbank die van Arrondissement Den Haag, tenzij Sociale Coöperatie Soco Soco de bevoegdheid van een andere rechter aanvaardt.